HZU18 Writeup

1. Crypto Task 1.1 Ромын байлдан дагуулагч : (10 оноо) Өгөгдөл : YQL18{CVKJ_JKRIK_TIPGKF} Ромын байлдан дагуулагч гэдэг нь Цезарийн шифрлэлт гэх ойлголтыг шууд өгч байна. Туг : HZU18{Lets_Start_Crypto}* 1.2 13-р зуун : (10 оноо) Өгөгдөл : UMH18{ZBATBY_RZCVER} 13 - р зуун ? Чамд Rot 13 санаанд чинь бууж байна у ? Туг: HZU18{MONGOL_EMPIRE}* 1.3 No Brain? : (50 оноо) Өгөгдөл : ++++++++++[>+>+++>+++++++>++++++++++<<<<-]>>>++. >----------. -----. <<+++++++++++++++++++. +++++++. >>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++. <---. ++++++++++++++. ----. +++++. <+++++++++++++. >--. <++++. ------. >++++...

  • writeup